بستن
FA EN AR RU FR CHI

همکاران کتابخانه مرکزی

نام و نام خانوادگی

عنوان مسئولیت

شماره تماس

آقای دکتر یوسف حمید اوغلی

رئیس مرکز اسناد، کتابخانه و نشر دانشگاه

۳۳۶۹۰۴۴۵ (مستقیم)

۶۰۱۶ (داخلی)

آقای یوسف سدادی

معاون مرکز اسناد، کتابخانه و نشر دانشگاه

۶۰۰۶ (داخلی)

آقای  علیرضا حسن نیا

کارشناس مسئول بخش خدمات فنی

۶۰۱۱ (داخلی)

آقای مسلم اصولیان

مسئول بخش مرجع

۶۰۰۳ (داخلی)

 خانم کبری قهرمان

امانت کتابخانه مرکزی

۶۰۱۲  (داخلی)

 خانم پرستو خان عموئی

مسئول بخش اطلاع رسانی و تامین مدرک

۶۰۰۸ (داخلی)

خانم زهرا ملکی ضیابری

کارشناس مسئول بخش اسناد و مدارک علمی

۶۰۱۵ (داخلی)

آقای سید مظفر فخر حسینی

مسئول بخش امانت

۶۰۱۸ (داخلی)

خانم آمنه رضازاده

کتابدار

۶۰۱۲ (داخلی)

خانم سارا جعفری

کارشناس نشر

۶۰۰۵ (داخلی)

خانم زینب حجتی

بخش خدمات فنی، فهرست نویسی

۶۰۰۷ (داخلی)