بستن
FA EN AR RU FR CHI

همکاران کتابخانه مرکزی

نام و نام خانوادگی

عنوان مسئولیت

شماره تماس

آقای دکتر محمدرضا باغبان زاده

رئیس مرکز اسناد، کتابخانه و نشر دانشگاه

۳۳۶۹۰۴۴۵ (مستقیم)

۶۰۱۶ (داخلی)

خانم سیده زهرا ملکی ضیابری

معاون مرکز اسناد، کتابخانه و نشر دانشگاه

۶۰۱۵ (داخلی)

آقای  علیرضا حسن نیا

کارشناس مسئول بخش خدمات فنی

۶۰۱۱ (داخلی)

آقای مسلم اصولیان

مسئول بخش مرجع

۶۰۰۳ (داخلی)

 خانم کبری قهرمان

امانت کتابخانه مرکزی

۶۰۱۲  (داخلی)

آقای سید مظفر فخر حسینی

مسئول بخش امانت

۶۰۱۸ (داخلی)

خانم آمنه رضازاده

کتابدار

۶۰۱۲ (داخلی)

خانم سارا جعفری

کارشناس مسئول نشر

۶۰۰۵ (داخلی)

خانم زینب حجتی

بخش خدمات فنی، فهرست نویسی

۶۰۰۷ (داخلی)