بستن
FA EN AR RU FR

همکاران کتابخانه مرکزی

شماره تماس

عنوان مسئولیت

نام و نام خانوادگی

۳۳۶۹۰۴۴۵ (مستقیم)

رئیس مرکز اسناد،مدارک علمی و کتابخانه

آقای دکتر یوسف حمید اوغلی

۶۰۱۶ (داخلی)

۶۰۰۶ (داخلی)

معاون مرکز اسناد،مدارک علمی و کتابخانه

آقای یوسف سدادی

۶۰۱۱ (داخلی)

کارشناس مسئول بخش خدمات فنی

آقای  علیرضا حسن نیا

۶۰۰۳ (داخلی)

مسئول بخش مرجع

آقای مسلم اصولیان

۶۰۱۲  (داخلی)

امانت کتابخانه مرکزی

 خانم کبری قهرمان

۶۰۰۸ (داخلی)

مسئول بخش اطلاع رسانی و تامین مدرک

 خانم پرستو خان عموئی

۶۰۱۵ (داخلی)

کارشناس مسئول بخش اسناد و مدارک علمی

 خانم زهرا ملکی ضیابری

۶۰۱۸ (داخلی)

مسئول بخش امانت

آقای سید مظفر فخر حسینی

۶۰۱۲ (داخلی)

کتابدار

 خانم آمنه رضازاده

۶۰۰۷ (داخلی)

خدمات فنی – نمایه سازی – فهرست نویسی

خانم زهره فیروزی

۶۰۰۷ (داخلی)

بخش خدمات فنی – فهرست نویسی

خانم زینب حجتی