معرفی کتابخانه مرکزی

همکاران کتابخانه مرکزی

نام و نام خانوادگی

عنوان مسئولیت

شماره تماس

آقای دکتر نوید قوی حسین‌زاده

سرپرست مرکز اسناد، کتابخانه و نشر

۳۳۶۹۰۴۴۵ (مستقیم)

۶۰۱۶ (داخلی)

خانم سیده‌زهرا ملکی ضیابری

معاون مرکز اسناد، کتابخانه و نشر

​​​​​​​ (مستقیم)۳۳۶۹۰۴۴۵

۶۰۱۵(داخلی)

آقای  علیرضا حسن‌نیا

کارشناس مسئول مرکز اسناد، کتابخانه و نشر

۶۰۱۱ (داخلی)

خانم زینب حجتی

کارشناس مسئول مرکز اسناد، کتابخانه و نشر

۶۰۱۰ (داخلی)

 خانم سارا جعفری

کارشناس مسئول مرکز اسناد، کتابخانه و نشر

۶۰۰۵ (داخلی)

خانم کبری بابایی

کارشناس خدمات فنی مرکز اسناد، کتابخانه و نشر

۶۰۰۴ (داخلی)

آقای سیدمظفر فخرحسینی

مسئول بخش امانت کتابخانه مرکزی

۶۰۱۸ (داخلی)

خانم آمنه رضازاده

بخش امانت کتابخانه مرکزی

۶۰۱۲ (داخلی)

خانم کبری قهرمان

 بخش امانت کتابخانه مرکزی

۶۰۱۲ (داخلی)

آقای مرتضی رویدل بخش امانت کتابخانه مرکزی ۶۰۱۲  (داخلی)
آقای محمد شاهین‌مقدم مسئول انبار کتاب ۶۰۰۶  (داخلی)